Phòng GD&ĐT Thành phố Lào Cai

Ngay từ đầu năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT TP Lào Cai đã ban hành công văn về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn; theo đó, các nhà trường được yêu cầu đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tổ chức giáo dục STEM như: dạy học các môn khoa học theo bài học STEM; tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật.

Để thực hiện hiệu quả, Phòng GD&ĐT đã yêu cầu các nhà trường tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên đọc, nghiên cứu, thảo luận các văn bản chỉ đạo về giáo dục STEM; tổ chức cho giáo viên, tổ chuyên môn xây dựng các chủ đề STEM; tổ chức các chuyên đề trải nghiệm STEM cấp trường, cấp cụm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: