Trường THPT Chuyên Cao Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Trong năm học vừa qua, giáo viên của Trường THPT Chuyên Cao Bằng, TP Cao Bằng, đã xây dựng và giảng dạy 20 chủ đề dạy học theo mô hình giáo dục STEM. Bên cạnh đó, học sinh cũng chủ động xây dựng và thực hiện 15 dự án khoa học. Đặc biệt, có 1Continue reading “Trường THPT Chuyên Cao Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng”