Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại Khoa Địa chất (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giáo dục STEM được vận dụng và lồng ghép vào tất cả các hoạt động từ giảng dạy, nghiên cứu khoa học đến học tập. Từ năm 2018, Khoa đã bắt đầu tham gia và tổ chức các hoạt động STEM như: cuộc thi thiết kế mô hình Địa chất, Lab tour, Ngày hội STEM quốc gia năm 2018 và 2019, Ngày hội Math Open Day 2020, hoạt động hướng nghiệp tại các trường phổ thông… Các hoạt động này đều thu hút được sự tham gia rất nhiệt tình của các giảng viên, sinh viên trong Khoa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: